Beslutsprocess

Beslut om turnerande produktioner tas gemensamt av Dansnät Sveriges parter. Urvalsprocessen spänner över flera partsmöten för att möjliggöra djupare diskussioner kring de inkomna ansökningarna.

Under det första urvalsmötet enas parterna om 20 produktioner att ta vidare för diskussion på nästkommande möte. Det skapar tid för parterna att undersöka föreställningens möjligheter på hemmaplan innan det är dags för beslutsmöte.

För att en turné ska arrangeras av Dansnät Sverige krävs att flera parter vill presentera verket samt att de gemensamt finner en sammanhållen turnéperiod som fungerar för både scener och det valda kompaniet/koreografen. Dansnät Sveriges kontor fungerar under urvalsprocessen som förmedlande kontakt mellan part och koreograf/grupp.

Det finns inga givna kriterier för beslut, val görs utifrån respektive parts vilja att skapa ett varierat utbud ur flera aspekter– stil, genre, genus, etablerade eller nykomna konstnärskap, svenskt, internationellt osv. En viktig aspekt för parter och arrangörer är att Dansnät Sverige-produktionen ska få en bra plats i deras övriga programläggning.

Behovet av långsiktig planering hos parter, arrangörer och utvalda kompanier/koreografer innebär att beslut tas ett år före turnéperioden. Således fattas beslut för kommande års vårsäsong i mars innevarande år och för kommande års höstsäsong i oktober innevarande år.