Turnéförutsättningar

En turné är alltid en unik upplevelse, men nedan har vi samlat några grundförutsättningar som gäller för turné med Dansnät Sverige. För dig som har bekräftad turné är det extra viktigt att noggrant läsa vilka förutsättningar som gäller.

ARBETSTIDSPLANERING
BOENDE
GAGE OCH ERSÄTTNING
KONTRAKT
MARKNADSFÖRING
MILJÖPOLICY
RESOR
RIDER
RÄTTIGHETER
TEKNISK PERSONAL
TEKNISK UTRUSTNING
TEKNIKTRANSPORT
TURNÉPLANERING
SCENER

 

ARBETSTIDSPLANERING

Dansnät Sveriges turnéplanering tar hänsyn till arbetstid, dygns- och veckovila för kompaniets personal. Önskar kompaniet komprimera turnéperioden är det av vikt att kompaniet tillgodoser goda arbetsförhållanden för den tekniska personalen som oftast har fler och längre arbetspass än övriga turnémedlemmar.

Arbetstidsschema bör finnas med i den tekniska ridern, men justeras tillsammans med respektive scens tekniker. Schemat ligger till grund för både turnéläggningen och lokal planering på varje scen. Den slutgiltiga planeringen av personal och arbetstider ska ta hänsyn till de lokala förutsättningarna och ska ske i kontakt mellan gruppens och scenens tekniker. För vissa scener är det avgörande att det sker senast 4 veckor innan vistelsen vid scenen, huvudsakligen på grund av lokala och fackliga arbetstidsavtal rörande schemaläggning.

Flera av scenerna hyr in den tekniska personalen per timme, därför är det viktigt att inte begära mer personal än vad som behövs. Planera arbetet så realistiskt som möjligt i samarbete med scenens tekniker och Dansnät Sveriges tekniska koordinator.

boende

Boendet under turné brukar förläggas till hotell. Hotell bokas och betalas av arrangören på orten. Särskilda krav på hotellrum måste tas med Dansnät Sveriges kansli i god tid.

GAGER OCH ERSÄTTNING

Gage utbetalas av Dansnät Sveriges kansli enligt kontrakt och på faktura från kompaniet.
Observera att det inte är möjligt att förhandla upp gaget efter att turnébeslut är taget.

Dansnät Sverige anställer inte turnerande personal utan kompaniet är arbetsgivare/uppdragsgivare åt det turnerande teamet. Kompaniet ansvarar för personalkostnaderna under hela turnéperioden (inte bara speldagar). Beroende på scentillgänglighet och produktionens förutsättningar, kan resdag och eventuell byggdag tillkomma för varje speltillfälle.

Viktigt att ha i åtanke är att kompaniets tekniska kontaktperson behöver vara tillgänglig för planering redan när turnén läggs cirka ett år före turnéstart. Kostnaden för den tekniska kontaktpersonen tillfaller kompaniet.

Dansnät Sverige betalar kostnadstäckning för skattefritt traktamente (se Skatteverkets hemsida för mer information). Kompaniet fakturerar traktamentsersättning före turnén för att kunna fördela det till den turnerande personalen/uppdragstagarna.

KONTRAKT

Kontrakt skrivs mellan kompani, arrangör och Dansnät Sveriges kansli. Observera att kompaniet måste inneha F-skattsedel eller representeras av juridisk person. Kontraktet sammanställs av Dansnät Sveriges kansli.

Tre månader före och en månad efter speltillfället äger kompaniet inte rätt att utan arrangörens medgivande åta uppdrag för annan arrangör/organisation i arrangörens region. Om kompaniet åtar sig uppdrag i regionen, utanför dessa tre månader, men under intilliggande säsonger, önskar Dansnät Sverige få information om detta, så att eventuell marknadsinsatser kan samköras.
 

MARKNADSFÖRING

Marknadsföringen handhas av varje lokal arrangör. För att de ska kunna göra ett bra arbete behöver vi i god tid tillgång till pressbilder och informativa texter om kompaniet, koreografen och den aktuella föreställningen.

Högupplösta bilder (minst 1 MB), texter och om möjligt, film för webbsidor ska vara Dansnät Sveriges producent till handa senast i februari för höstturné och augusti för vårturné.
 

MILJÖPOLICY

Dansnät Sverige arbetar för en verksamhet med minskad klimatpåverkan. Det innebär:

 • Att inrikes resor sker med tåg
 • Att inrikes flyg kan undantagsvis genomföras för sträckor över 7 tågtimmar
 • Att internationella tågresor erbjuds samtliga europeiska kompanier
 • Att vi i första hand planerar för transportfria turnéer
 • Att vi klimatkompenserar flygresor
 • Att vi klimatkompenserar turnétransporter

RESOR

Resor till och från spelorten bokas och betalas av respektive arrangör.

För att minska verksamhetens klimatpåverkan sker alla inrikes resor med tåg. Undantagsvis kan inrikes flyg bokas för sträckor över 7 tågtimmar.

RIDER

Teknisk rider ska bifogas ansökan. Om det inte är möjligt, ska den inkomma snarast möjligt efter besked att turné ska genomföras. Den tekniska ridern är nödvändig för de fortsatta diskussionerna kring den tekniska genomföringen av er turné. Ridern skall innehålla:

 • utrustningsbehov (ljud-ljus-scen)
 • scen och ljusritning
 • arbetstidsschema med uppgift om personalbehov
 • önskemål om antal loger
 • behov av tvättmöjligheter
 • behov av studio eller motsvarande
 • namn och telefonnummer till gruppens tekniskt ansvarige samt till gruppens producent.

rättigheter

Alla rättigheter, inklusive musikrättigheter, rättigheter för ljus, koreografi och scenografi med fler, ska vara lösta av det ansökande kompaniet. Kostnader för detta ska ingå i gaget.

Likaväl ska rättigheter att använda fotografier och trailers vara lösta mellan kompani och fotograf. Eventuella kostnader för detta ska ingå i gaget.

TEKNISK PERSONAL

Kompaniet måste ha egen teknisk personal för turnén. Kompaniets tekniker ska vara väl insatt i föreställningens tekniska behov och kunna vägleda det tekniska arbetet på scenerna. Kompaniets tekniker behöver finnas tillgänglig för teknisk planering av turnén från det att föreställningen har blivit vald för turné.

Scenerna håller med minst två tekniker med kompetens inom både ljus, ljud och scenteknik samt god kännedom om och tillgång till alla nödvändiga lokaler under hela bygget. Därtill två bygghjälpare i tre timmar vid inlast, byggstart samt vid riv och utlastning om behov föreligger. Om föreställningsbygget har ett annat personalbehov skall detta meddelas Dansnät Sveriges tekniske koordinator i god tid.

Flera av scenerna hyr in den tekniska personalen per timme, därför är det viktigt att följa den överenskomna byggtiden. Att, för att vara på den ”säkra” sidan, begära mer scentid och personal än vad som behövs, medför stora kostnader för arrangören som hyr in personal som sen inte utnyttjas. Planera arbetet så realistiskt som möjligt i samarbete med scenens tekniker och Dansnät Sveriges tekniska koordinator.
 

TEKNISK UTRUSTNING

Den lokala scenen/arrangören ansvarar för att tillhandahålla teknisk utrustning enligt kompaniets tekniska rider så långt det är möjligt. Ambitionen är att så mycket som möjligt av den tekniska utrustningen skall finnas på scenerna. Dansnät Sveriges kansli har möjlighet att stödja arrangörerna med viss utrustning som normalt inte finns på scenerna eller visar sig vara svår att hyra in lokalt. Beslut om eventuellt teknikstöd tas av Dansnät Sveriges tekniske koordinator. I praktiken kommer det turnerande kompaniets tekniker ansvara för den eventuella extrautrustning som följer med under turnén.

Om produktionen kräver specialutrustning (t.ex. specialbyggda mikrofoner eller lampor anpassade just för den aktuella produktionen), anskaffas och bekostas dessa av kompaniet. Filter och gobos står kompaniet för. Om transport redan är planerad för turnén har kompaniet möjlighet att ta med utrustning som normalt tillhandahålls av scenerna om kompaniet anser det nödvändigt (ex. ljusbord el. mixer etc.), detta sker då på kompaniets bekostnad.

Kompaniet ska, så långt det är möjligt, anpassa sina behov efter den utrustning som scenerna har. Övergripande planering sker i samarbete med Dansnät Sveriges tekniske koordinator. Specifika anpassningar och lösningar sker så långt det är möjligt i samarbete mellan kompaniets tekniker och ansvarig tekniker på respektive scen efter att den övergripande planeringen är genomförd. Kompaniets tekniker har ansvar för planering och anpassningen av tekniken på scenen. Det är av vikt att kompaniet och scenen upprättar kontakt i god tid för att upprätta arbetsschema och lösa tekniska detaljer inför gästspelet.
 

TEKNIKTRANSPORT

Av miljöskäl är vårt mål att minimera behovet av transport. Om behov finns för transport av dekor och teknik bokar och bekostar Dansnät Sverige transport.

Produktionens egna tekniker åker med tåg, buss eller flyg mellan spelplatserna.

TURNÉPLANERING

Dansnät Sveriges kontor planerar turnén efter de perioder kompaniet uppgivit som möjliga. Vi arbetar med sammanhängande turnéperioder för att hålla kostnaderna nere både för kompani och arrangörer.

Förslag på logistik samt rese- och hotellplanering tas fram av Dansnät Sveriges kansli och skickas till kompaniet för påseende. Eventuella synpunkter och reseönskemål bör vara Dansnät Sveriges kansli tillhanda inom ett par veckor efter kompaniet har fått bilagorna för påsyn, detta för att minimera extrakostnader för arrangörer och kompani.
 

SCENER

Scenernas storlekar varierar. Vanligast är scener med spelyta mellan 8×8 m. till 12×12 m