Turnéförutsättningar

En turné är alltid en unik upplevelse, men nedan har vi samlat några grundförutsättningar som gäller för turné med Dansnät Sverige. För dig som har bekräftad turné är det extra viktigt att noggrant läsa vilka förutsättningar som gäller.

TURNÉPLANERING
KONTRAKT
GAGE OCH TRAKTAMENTE
RESOR
HOTELL
MARKNADSFÖRING
RIDER
TEKNISK PERSONAL
ARBETSTIDSPLANERING
TEKNISK UTRUSTNING
TEKNIKTRANSPORT
KONTAKTPERSONER – KONTOR

 

TURNÉPLANERING

DnS kontor planerar turnén efter de perioder gruppen har uppgivit som möjliga. Vi arbetar utefter sammanhängande turnéperioder. När turnén är lagd så fungerar kontraktets bilaga 1 som turnéschema och innehåller tider och platser för föreställningar, resor och boende.

Bilaga 5 innehåller kontaktinformation till arrangörer, lokala tekniker, gruppens samt DnS:s personal. Dessa två dokument uppdateras kontinuerligt och aktuell version är alltid tillgänglig genom länk som gruppen får tillgång till.

Förslag på logistik samt rese- och hotellplanering tas fram av DnS:s kontor och skickas till kompaniet för synpunkter. Eventuella synpunkter och reseönskemål bör vara DnS:s kontor tillhanda inom ett par veckor efter att gruppen har fått bilagorna för påsyn. Detta för att minimera extrakostnader för arrangören och gruppen.

KONTRAKT

Kontrakt skrivs mellan gruppen och de parter i DnS som ska presentera den aktuella föreställningen. Observera att gruppen måste inneha F-skattsedel eller representeras av juridisk person. Kontraktet tas fram av DnS:s kontor.

Tre månader före och en månad efter speltillfället äger gruppen inte rätt utan arrangörens medgivande att åta uppdrag för annan arrangör/organisation i arrangörens region. Om gruppen åtar sig uppdrag i regionen, utanför dessa tre månader, men under intilliggande säsonger, önskar DnS få information om detta.

GAGE OCH TRAKTAMENTE

Gage utbetalas av respektive arrangör enligt kontrakt och på faktura från kompaniet.
Observera att det inte är möjligt att förhandla upp gaget efter att turnébeslut är taget.

DnS anställer inte turnerande personal utan gruppen är arbetsgivare/uppdragsgivare åt det turnerande teamet. Viktigt att notera att det ofta tillkommer en resdag och eventuell byggdag till varje speltillfälle (beroende på produktionens förutsättningar) och att gruppen har kostnadstäckning för personalkostnaderna under hela turnéperioden.

DnS betalar kostnadstäckning för skattefritt traktamente (se Skatteverkets hemsida för mer information). Kontoret räknar ut traktamentskostnaden för turnéperioden. Gruppen fakturerar traktamentsersättning samt gage efter genomförd spelning. Detta innebär att gruppen ansvarar för att den turnerande personalen erhåller traktamenten. 

RESOR

Resor till och från spelorten bokas och betalas av respektive arrangör, inga resor bokas av kontoret.
Det är tåg som gäller utom till och från Umeå och Norrbotten då flyg bokas.

Ändringar av tågbokningar senare än en månad före turnéstarten, görs och bekostas av den turnerande gruppen. Ändringar av flygbiljetter som sker senare än tio veckor före resans start  görs och bekostas av den turnerande gruppen.

HOTELL

Hotell bokas och betalas av arrangören på orten. Särskilda krav på hotellrum måste tas med DnS:s kontor i god tid. Ändringar i bokningar som sker senare än en månad innan turnéns start görs och bekostas av den turnerande gruppen. 

MARKNADSFÖRING

Marknadsföringen sköts av varje lokal arrangör. För att de ska kunna göra ett bra arbete behöver vi i god tid tillgång till pressbilder och informativa texter om gruppen, koreografen och den aktuella föreställningen.

Högupplösta bilder (minst 1 MB), texter och om möjligt, film för webbsidor ska vara DnS:s producent till handa senast i februari för höstturné och augusti för vårturné.

RIDER

Teknisk rider ska bifogas ansökan. Om det inte är möjligt, ska den inkomma snarast möjligt efter besked om att turné ska genomföras. Den tekniska ridern är nödvändig för de fortsatta diskussionerna om den tekniska genomföringen av er turné. Ridern skall innehålla:

  • utrustningsbehov (ljud-ljus-scen)
  • scen och ljusritning
  • arbetstidsschema med uppgift om personalbehov
  • önskemål om antal loger
  • behov av tvättmöjligheter
  • behov av studio eller motsvarande
  • namn och telefonnummer till gruppens tekniskt ansvarige samt till gruppens producent.

TEKNISK PERSONAL

Scenerna håller med minst två tekniker med kompetens inom både ljus, ljud och scenteknik samt god kännedom om och tillgång till alla nödvändiga lokaler under hela bygget. Därtill två bygghjälpare i tre timmar vid inlast, byggstart samt vid riv och utlastning om behov föreligger. Om föreställningsbygget har ett annat personalbehov skall detta meddelas DnS:s tekniske koordinator. Flera av scenerna hyr in den tekniska personalen per timme, därför är det viktigt att följa den överenskomna byggtiden.

Gruppen måste ha egen teknisk personal för turnén. Gruppens tekniska personal ska vara väl insatt i föreställningens tekniska behov och kunna vägleda det tekniska arbetet på scenen. Gruppens tekniker ska vara tillgänglig för planering av förestående turné från det att föreställningen har blivit vald för turné. 

ARBETSTIDSPLANERING

Arbetstidsschema bör finnas med i den tekniska ridern. Schemat ligger till grund för både turnéläggningen och lokal planering på varje scen. Den slutgiltiga planeringen av personal och arbetstider ska ta hänsyn till de lokala förutsättningarna och ska ske i kontakt mellan gruppens och scenens tekniker. För vissa scener är det avgörande att det sker senast 4 veckor innan vistelsen vid scenen, huvudsakligen på grund av lokala och fackliga arbetstidsavtal rörande schemaläggning.

Observera att det är allt för vanligt att det begärs mer tid och personal från scenen än vad som behövs, vilket medför att arrangören tvingas hyra på många mantimmar till stora kostnader som sen inte utnyttjas. Planera arbetet så realistiskt som möjligt och begär hellre på plats att scenens tekniker stannar längre om situationer utanför er kontroll uppkommer som kräver mer tid och/eller personal. 

TEKNISK UTRUSTNING

Ansvaret för att tillhandahålla teknisk utrustning enligt gruppens tekniska rider ligger på den lokala scenen/arrangören. Ambitionen är att så mycket som möjligt av den tekniska utrustningen skall finnas på scenerna. DnS har möjlighet att centralt stödja scenerna med viss specialutrustning som normalt inte finns på scenerna eller visar sig vara svår att hyra in lokalt. DnS tekniske koordinator beslutar om sådant stöd. Praktiskt sett kommer den turnerande gruppens tekniker att ansvara för extrautrustningen som formellt sett är ett stöd till de lokala arrangörerna.

Om produktionen kräver specialutrustning (t.ex. specialbyggda mikrofoner eller lampor anpassade just för den aktuella produktionen), anskaffas och bekostas dessa av den turnerande gruppen. Filter och gobos står gruppen för. DnS har tillgång till packlådor på hjul och transportvagnar för belysning, vilket innebär att det mesta av utrustningen går på hjul.  Lastbilen har alltid baklyft (se vidare ”tekniktransport”). Den turnerande gruppen har självklart också möjlighet att själva välja att ta med utrustning som normalt tillhandahålls av scenerna om gruppen anser det nödvändigt (ex. ljusbord el. mixer etc.), men detta sker då på egen bekostnad och endast om transport redan krävs för produktionen.

Gruppen ska, så långt det är möjligt, anpassa sina behov efter den utrustning som scenerna har. Övergripande planering sker i samarbete med DnS tekniske koordinator. Specifika anpassningar och lösningar sker så långt det är möjligt i samarbete mellan gruppens tekniker och ansvarig tekniker på respektive scen efter att den övergripande planeringen är genomförd. Gruppens tekniker har ansvar för planering och anpassningen av tekniken på scenen. Det är av vikt att kompaniet och scenen upprättar kontakt i god tid för att lösa alla tekniska detaljer inför gästspelet. 

TEKNIKTRANSPORT

Om behov finns för transport av dekor och teknik bokar och betalar DnS en lastbil för detta ändamål.

Produktionens egna tekniker åker med tåg, buss eller flyg mellan spelplatserna.

KONTAKTPERSONER – KONTOR 

Turnéplanering och kommunikation
Malin Lundstedt, producent malin.lundstedt@dansnatsverige.se
Mobil 076-527 90 73

Teknisk planering
Flamingo Produktion, teknisk koordinator tech.coordinator@dansnatsverige.se
Mobil: 076-527 90 71

Kontrakt
Carina Norée, verksamhetsledare: carina.noree@dansnatsverige.se
Mobil: 076-527 90 77