Turnéförutsättningar

Varje turné är unik, men nedan har vi samlat några grundförutsättningar som gäller för att turnera med Dansnät Sverige. Om du redan har en bekräftad turné är det ett tips att åter läsa igenom vilka förutsättningar som gäller. 

 

Gage

Dansnät Sveriges kontor betalar gage enligt kontrakt efter genomförd föreställning. Notera att kompaniet ansvarar för personalkostnaderna under hela turnéperioden (inte bara speldagar). Beroende på scentillgänglighet och produktionens förutsättningar, kan både resdag och eventuell byggdag tillkomma för varje speltillfälle.

Vid flera spelningar på samma scen ser vi gärna ett rabatterat pris för att uppmuntra scenerna till att presentera fler föreställningstillfällen av samma produktion. 

Kontrakt

Kontrakt skrivs mellan kompani, arrangör och Dansnät Sveriges kansli. Observera att kompaniet måste inneha F-skattsedel eller representeras av juridisk person. Kontraktet sammanställs av Dansnät Sveriges kontor.

Logi

Boendet under turné brukar förläggas till hotell. Hotell bokas och betalas av arrangören på orten. Särskilda krav på hotellrum måste tas med Dansnät Sveriges kontor i god tid.

Marknadsföring

Marknadsföring handhas av varje arrangör lokalt. För att kunna göra ett bra arbete behöver vi i god tid tillgång till pressbilder och informativa texter om den aktuella föreställningen.

Miljöpolicy

Dansnät Sverige arbetar för minskad klimatpåverkan. Det innebär att inrikes resor sker med tåg och att internationella tågresor erbjuds europeiska kompanier. Vi strävar efter helt transportfria turnéer och ber därför turnerande kompani att ha förståelse och vara behjälpliga vid teknisk planering. 

Resor

Resor till och från spelorten bokas och betalas av respektive arrangör. För att minska verksamhetens klimatpåverkan sker alla inrikes resor med tåg. 

Vänligen notera att om Sverige-baserade kompanier/danskonstnärer är i behov av internationella resor, ska kostnaden för dessa tas av kompaniet/danskonstnären och ingå in i gaget redan vid ansökan.

Rättigheter

Alla rättigheter, inklusive musikrättigheter, rättigheter för ljus, fotografi, koreografi och scenografi med fler, ska vara lösta av kompaniet. Kostnader för detta ska ingå i gaget.

Teknisk personal

Kompaniet måste ha egen teknisk personal för turnén. Kompaniets tekniker ska vara väl insatt i föreställningens tekniska behov och kunna vägleda det tekniska arbetet på scenerna. Kompaniets tekniker behöver finnas tillgänglig för teknisk planering av turnén från det att föreställningen har blivit vald för turné.

Scenerna håller med minst två tekniker med kompetens inom både ljus, ljud och scenteknik samt god kännedom om och tillgång till alla nödvändiga lokaler under hela bygget.

Teknisk rider

Teknisk rider ska bifogas ansökan. Om det inte är möjligt, ska den inkomma snarast möjligt efter besked att turné ska genomföras. Den tekniska ridern är nödvändig för de fortsatta diskussionerna kring den tekniska genomföringen av er turné. Ridern skall innehålla:

  • utrustningsbehov (ljud-ljus-scen)
  • scen och ljusritning
  • arbetstidsschema med uppgift om personalbehov

Teknisk utrustning

Den lokala scenen/arrangören ansvarar för att tillhandahålla teknisk utrustning enligt kompaniets tekniska rider så långt det är möjligt. Om produktionen kräver specialutrustning (t.ex. specialbyggda mikrofoner eller lampor anpassade just för den aktuella produktionen), anskaffas och bekostas dessa av kompaniet. Filter och gobos står kompaniet för. 

Kompaniet ska, så långt det är möjligt, anpassa sina behov efter scenernas utrustning. Övergripande planering sker i samarbete med Dansnät Sveriges tekniska koordinator. 

Tekniktransport

Av klimatskäl är målet att minimera transportbehovet. Om behov finns för transport av dekor och teknik bokar och bekostar Dansnät Sverige transporten.

Traktamente

Dansnät Sverige ersätter kompaniet för skattefritt traktamente (se Skatteverkets hemsida för mer information). Kompaniet fakturerar  Dansnät Sverige den överenskomna summan före turnéstart.

Turnéplanering

Dansnät Sveriges kontor planerar turnén efter de perioder kompaniet uppgivit som möjliga. Vi arbetar med sammanhängande turnéperioder för att hålla kostnaderna nere både för kompani och arrangörer.

Scener

Scenernas storlekar varierar. Vanligast är scener med spelyta mellan 8×8 m. till 12×12 m. Mer information om de scener som ingår i Dansnät Sverige hittar ni här.

Vem får söka?

Professionella danskonstnärer och deras representanter verksamma på det fria fältet är välkomna att söka om turné. Dansnät Sverige turnerar inte institutionskompanier eller semiprofessionella grupper.