UPPFÖRANDEKOD MOT TRAKASSERIER OCH KRÄNKANDE BETEENDE

Vid turné med Dansnät Sverige så är samtliga kontraktsparter förpliktade till nedanstående skrivelse. 

Dansnät Sverige har nolltolerans mot sexism, rasism, homofobi, transfobi och funkofobi.

Med trakasserier syftas till alla typer av särbehandling, ovälkommet beteende och nedsättande kommentarer vad gäller en persons kön, ålder, funktionshinder, sexuell läggning, politisk åsikt etnisk eller kulturell bakgrund, hudfärg, utseende eller religion.

I och med undertecknandet av detta kontrakt förbinder sig kontraktsparterna att förhindra trakasserier och kränkningar utförda av eller utförda mot publik och personal inom den egna organisationen likväl som hos de övriga kontraktsparterna.

Varje part ansvarar vidare för att förankra uppförandekoden i det egna arbetsteamet.

Dansnät Sverige arbetar för att motverka tystnadskulturen och finnas tillhands för de som upplever diskriminering eller trakasserier inom verksamheten. Skulle trakasserier och kränkningar ske skall någon eller några av följande instanser kontaktas: Dansnät Sveriges kontor, kompaniets ansvariga kontaktperson och/eller scenens ansvariga kontaktperson.