#metoo #tystdansa

DANSNÄT SVERIGES UTTALANDE MED ANLEDNING AV #metoo OCH #tystdansa

Dansnät Sverige är ett nätverk av arrangörer som står för ett gemensamt respektfullt samtalsklimat, där alla får komma till tals på lika villkor oavsett kön, könsidentitet, ålder, sexuell läggning, funktionsvariation eller bakgrund. Repertoar- och samproduktionsarbetet präglas av normkritiskt tänkande, diskussioner och medvetenhet som rör frågor kring kropp, genus, identitet, representation och likabehandling.

Kvinnor är mer utsatta än män och hbtq-personer är mer utsatta än befolkningen i stort vad gäller diskriminering och trakasserier. Vi anser att det är viktigt att motverka all tystnadskultur, informella och otydliga maktstrukturer som kan förstärka denna utsatthet. Alla individer som arbetar i verksamheten ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, funktionsvariationer, ålder eller sexuell läggning.

I avtal som Dansnät Sverige formulerar ska det framgå att vi vill motverka tystnadskulturen och finnas tillhands för de som upplever diskriminering eller trakasserier inom verksamheten, av personal, gäster eller publik. Varje part har sedan ansvar att ta arbetet och policyn vidare så att den är tydlig och inkluderande för alla som kommer i kontakt med den dagliga verksamheten inom Dansnät Sverige.

Dansnät Sverige har nolltolerans mot sexism, rasism, homo/transfobi och funkofobi – det skall vara synligt och tydligt i alla led av verksamheten.

Dansnät Sveriges kontor och parter,
Dans i Nord / Dansens Hus / Dansstationen / Gävle Teaterförening / Kultur i Väst/ Kultur- och fritidskontoret, Linköping kommun / Kultur- och fritidsnämnden, Jönköping kommun / Norrlandsoperan / Region Uppsala, kultur och bildning / Regionteatern Blekinge Kronoberg / Rum för dans-Kultur i Halland/ Västmanlandsmusiken