Dansplan Sverige

Dansplan Sverige ska bli en skrivelse till myndigheter och politiker initierad av Dansnät Sverige, Danscentrum Sverige och Riksteatern för att visa på behovet av olika insatser som behövs inom dansområdet för att säkra dess hållbarhet och utveckling.

Arbetet är en fortsättning på ett initiativ från Gabriel Smeds och Cullbergbaletten som 2019 bjöd in representanter från det svenska danslivet till två möten kring nationella behov, med inspiration från den tyska Tanzplan Deutschland.

Skrivelsen Dansplan Sverige har sin utgångspunkt i det nationella öppna mötet som arrangerades den 19 mars 2021. De 193 stycken mötesdeltagarna diskuterade teman knutna till olika aspekter av infrastrukturen för dans i workshopgrupper tillsammans med kollegor från dansfältet. Målet var att utifrån diskussionerna sammanställa ett underlag och en fortsatt väg fram i arbetet med en Dansplan Sverige.